Opettajien suunnittelemia ja kokeilemia tehtäviä

Keräämme tälle sivulle tehtäviä, joita Kaikki kuvaa EDU -koulutuksen käyneet opettajat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet omassa opetuksessaan. Oman tehtäväsi voit lähettää koulutuksen palautelomakkeessa.

YKSIKKÖ JA MONIKKO
Sopii: esi- ja alkuopetus
Kuvaustehtävä: Etsikää parin kanssa asioita, jotka ovat monikossa esim. kynät. (Oppilaille näytetään mallivideo.) Kertokaa videolla, mitä monikkoa olette kuvanneet.
Oppilaat tekevät 10–15 minuuttia aiheeseen liittyviä videoita.
Katselutehtävä: Kootkaa pieniä ryhmiä pareista. Katsokaa parien tekemät videot ryhmissä. Kunkin videon jälkeen miettikää, mikä oli videossa kuvatun asian yksikkömuoto.
Opettajan huomio: Kameran avulla havaintojen tekeminen on hauskempaa ja keskittyneempää. Havainnot voi tuoda luokkaan yhdessä pohdittavaksi. Lisäksi kaikki lapset saadaan osalliseksi harjoitukseen. Harjoitteluun liittyvien toistojen runsas määrä auttaa oppimaan.

MIKÄ KIRJAIN TAI ALKUTAVU?
Sopii: esi- ja alkuopetus
Kuvaustehtävä: Etsikää parin kanssa asioita, jotka alkavat sovitulla alkukirjaimella tai alkutavulla. Oppilaat tekevät kaksi videota.
1. Ensimmäisellä videolla pitää näkyä sekä kohde että toinen parista, joka osoittaa kohdetta sormella.
2. Parit rakentavat kirjaimen valitsemillaan välineillä. Toinen parista kuvaa kirjaimen rakentamisen. Samalla kirjain sanotaan ääneen.
Katselutehtävä: Kootkaa pieniä ryhmiä pareista. Katsokaa parien tekemät videot ryhmissä. Ensin ensimmäiset videot: Mitä sovitulla kirjaimella/alkutavulla alkavia asioita löytyi?
Opettajan huomio: Kameran helpottaa lapsella kohteen rajaamista.

SIJAMUODOT (uusi)
Sopii: äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä oppimäärä, 7. luokka
Kuvaustehtävä: Luokka jaetaan viiteen kolmen tai neljän oppilaan ryhmään. Jokaisella ryhmälle annetaan 2 – 4 sijamuotoa. Oppilaat tutustuvat oppikirjan avulla saamiinsa sijamuotoihin. Ryhmien tehtävänä on suunnitella ja kuvata IPadeilla video jokaisesta saamastaan sijamuodosta. Videolla ei saa puhua. Oppilaita kannustetaan luoviin ratkaisuihin. Suunnitteluun ja kuvaustehtävän toteuttamiseen kannattaa varata noin. 30 min.
Katselutehtävä: Videot katsotaan dokumenttikameran avulla koko luokka yhdessä sijamuototaulukon mukaisessa järjestyksessä sijamuotoryhmittäin. Ryhmän sisäinen järjestys on sattumanvarainen, esim. sisäpaikallissijat eivät ole iness., ela., illa -järjestyksessä esittelyssä. Muut oppilaat arvaavat, mistä sijamuodosta kussakin videossa on kyse ja perustelevat arvauksensa. Tarvittaessa videot katsotaan uudestaan. Katselutehtävään menee aikaa noin. 20 minuuttia.
Opettajan huomio: Alussa ryhmien kannattaa kerrata sijamuodot lyhyesti ennen tehtävän suunnitteluun ryhtymistä. Vasta tämän jälkeen alkaa kuvaamisen suunnittelu. Oppilaat olivat innostuneita tehtävästä ja ryhtyivät heti toimeen. Kaikki ryhmät onnistuivat kuvaamaan videot. Osalla oli erittäin luovia ja hauskoja ratkaisuja sijamuotonsa esittämiseen. Kaikki oppilaat osallistuivat nähdäksemme tasapuolisesti. Kokeilu onnistu mielestämme hyvin ja aiomme käyttää samaa ideaa jatkossakin. Tehtävä sopii erityisen hyvin vilkkaille ja aktiivisille ryhmille.

MIELIPITEEN PERUSTELEMINEN (uusi)
Sopii: äidinkieli, ammatillinen toinen aste
Kuvaustehtävä: Suunnitelkaa parin kanssa video, jossa esitätte mieliteen tasa-arvoisesta avioliittolaista käyttämällä perustelukeinona tunteisiin, järkeen tai kokemukseen vetoavia perusteluja. Huom! Valitse vain yksi keino ja käytä sitä mahdollisimman monipuolisesti! Omaa henkilökohtaista mielipidettä ei ole pakko käyttää, voi myös heittäytyä perustelemaan ihan oman mielipiteen vastakkaista mielipidettä. Videon pituus: 1 min. Tekemiseen käytettävä aika: 15 min.
Katselutehtävä: Katso toisen parin tekemä video ja yritä arvata, mitä perustelukeinoa he käyttävät.
Opettajan huomio: Opetan ammatillisella toisella asteella äidinkieltä. Olen ennenkin teettänyt opiskelijoilla pieniä, omalla puhelimella videoitavia tehtäviä, mutta en ole osannut toteuttaa tehtäviä näin kattavasti. Olen aiemmin antanut tehtäväksi esimerkiksi kuvata itsestä minuutin mittainen esittelyvideo tai videotyöhakemus. Videoiminen äidinkielen tunneilla ja oman kännykän käyttäminen koulutehtävissä olivat siis opiskelijoille tuttuja jo entuudestaan. Opiskelijat tykkäsivät, kun pääsevät itse aktiiviseen rooliin. Osa tuntui tyrmistyvän, kun opettaja ei antanutkaan valmista sapluunaa, vaan piti vaivata omaa päätään videon sisällön tuottamiseksi ja sen ratkaisemiseksi, miten asia kannattaa kameran kautta esittää, että idea tulee selväksi. Opiskelijoilla oli hauskaa, ja useampi uusintaotto piti ottaa. Kannattaa myös varata tiloja, joihin voi vetäytyä kuvaamaan, ettei toisaalta paljasta omia keinojaa muille pareille ja toisaalta että kaikki uskaltavat esittää kameralle. Osa yltyi liioittelemaan omia mielipiteitään aitoon somekeskustelutyyliin!

MIELIPITEEN PERUSTELEMINEN, RETORISET KEINOT (uusi)
Sopii: äidinkieli/kirjallisuus, 8. luokka
Kuvaustehtävä: Sopikaa yhteisesti jokin mielipide, jota perustelelette. Kuvatkaa 15 sekunnin mittainen video, jossa käytätte yhtä retorista keinoa/ video. Pyrkikää käyttämään mahdollisimman monta retorista keinoa.
Katselutehtävä: Näyttäkää videot toiselle ryhmälle, joka yrittää arvata, mistä retorisesta keinosta kulloinkin on kyse.
Opettajan huomio: Mielipiteen perusteleminen videolla voi olla helpompaa kuin koko luokan edessä. Retoristen keinojen tunnistaminen toisten tuotoksista oli opettavaista.

YHDYSSANAT (uusi)
Sopii: äidinkieli, 2. luokka
Kuvaustehtävä: Etsi ja kuvaa yhdyssanoja omista tavaroista, luokasta tai naulakolta.
Katselutehtävä: Mikä yhdyssana kuvasta löytyy.
Opettajan huomio: Työskentely aktivoi oppilaita ja toi opiskeltavan asiaa läheiseksi. Työskentelyä haittasi kameroiden puutteelliset ominaisuudet, mutta tehtävä saatiin suoritettua. Äänen heikko laatu ei tehtävän selkeyden takia haitannut kovin paljon.

SANALUOKAT (uusi)
Sopii: äidinkieli, 3.-6. luokat
Kuvaustehtävä: 3-4 luokan oppilaiden tehtävänä oli kuvata eri sanaluokkiin liittyviä sanoja. Jokaisella ryhmällä oli oma sanaluokkansa: verbit, substantiivit, adjektiivit. Ryhmän tehtävänä oli kuvata vähintään viisi omaan sanaluokkaan kuuluvaa asiaa.
Katselutehtävä: Katselutehtävässä ryhmän videot näytettiin ensin ilman ääntä ja toisten tehtävänä oli arvata, mikä sanaluokka ja mikä sana oli kyseessä. Lopuksi katsoimme ryhmien tuotokset yhteisesti äänen kanssa ja mietimme, mitä muita asioita olisi voinut kuvata lisäksi.
Opettajan huomio: Oppilaat olivat innostuneita ja suorittivat tehtävän suhteellisen itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Osa oppilaista tarvitsi neuvoja teknisen toteuttamisen kanssa, vaikka sitä oli jo etukäteen harjoiteltu. Opettajan roolina oli lähinnä neuvoa, kuinka ipadin imovie oikein toimiikaan. Ryhmät saivat kuvattua videonsa annetussa ajassa. Yksi ryhmistä innostui kuvaamaan 10 videota. Oppilaista tehtävä oli hauska ja opettavainen. Seuraavana päivänä oli äidinkielen koe kyseisistä asioista ja se meni kaikilta oikein hienosti. Erityisesti se sanaluokka, jota oli kuvannut, oli jäänyt mieleen. Käytän varmasti tätä myös jatkossa!

MAINONNAN RETORISET KEINOT
Sopii: äidinkieli/mainonta, 8. luokka
Kuvaustehtävä: Luokka jaetaan neljän hengen ryhmiin, jotka kertaavat aluksi yhdessä oppikirjasta mainonnassa käytetyt retoriset keinot. Sen jälkeen ryhmä jakaantuu kahdeksi pariksi. Kumpikin pari valitsee opettajan antamalta listalta jonkin esineen (esim. farkut, ruuvimeisseli, pillimehu, sukset tms.).
Tehtävänä on kuvata tuotteelle korkeintaan minuutin pituinen mainosvideo, jossa tulee käyttää vähintään kolmea eri retorista keinoa. Aikaa suunnitteluun ja kuvaamiseen on noin 20 minuuttia.
Katselutehtävä: Parit palaavat alkuperäisiin ryhmiin ja näyttävät kuvaamansa videot toisilleen. Toinen pari pyrkii tunnistamaan videossa käytetyt retoriset keinot. Ryhmä pohtii videoiden katsomisen jälkeen, mitkä keinot olivat tehokkaita ja mitkä eivät sekä mikä siihen vaikutti. Voidaan myös pohtia, olisiko jokin toinen keino sopinut johonkin mainokseen paremmin kuin valittu.
Opettajan huomio: Retoristen keinojen tulee olla jo edellisellä tunnilla selkeästi käsitelty, jolloin tämä tehtävä toimii asian kertaamisena. Tehtävä onnistui melko hyvin ja oppilaat olivat innostuneita uudenlaisesta tavasta oppia.

YHDYSSANAT
Sopii: äidinkieli, 2. luokka
Kuvaustehtävä: Etsi luokasta ja käytävältä yhdyssanoja. Kuvaa yhdyssana ja sano esim. ”Lyijykynä on yhdyssana”. Kumpikin keksii kolme sanaa.
Katselutehtävä: 
Näyttäkää videot toiselle parille. Toinen pari arvaa, mitä yhdyssanoja olette kuvanneet.
Opettajan huomio: Oppilaat olivat tosi motivoituneita. Tämä onkin yksi Kamerakynän etu! Kamerakynä myös pakottaa ajattelemaan. Kuvaustehtävälle olisi ollut parempi antaa aikaraja määrän sijaan. Oppilaat kertoivat videolla yhdyssanan, mutta tämä tehtävä olisi toiminut niinkin, että yhdyssanat olisi vain valokuvattu. Oppilaat arvasivatkin toisten sanat usein jo ennen videon katsomista kokonaan.

KIRJATRAILERI iMOVIELLA
Sopii: äidinkieli, 3. luokka
Kuvaustehtävä: Lapset lukivat ryhmissä valitsemansa yhden kirjan. Heidän tehtävä oli kuvata kirjan juonesta otoksia ja kertoa muutamalla sanalla, lauseella johdantoa otokseen. Tavoitteena oli olla paljastamatta koko kirjan juonta vaan järjestää koukku, jolla saadaan kaveri lukemaa kirja. Eräänlaista videokirjavinkkausta. Idea tuli kirjastonhoitajalta. Lapset saivat joko itse näytellä otoksissa tai käyttää kirjan kuvitusta.
Katselutehtävä: 
Haluanko lukea kirjan? Mikä sai sinut haluamaan sitä? Etkö innostunut, miksi?
Opettajan huomio: Kirjan lukemiseen tuli vauhtia! Kaikki halusivat päästä kuvaamaan. Kuvauspäivät olivat aina ryhmällänsä hauskoja. Lapset ihailivat toistensa aikaansaannoksia ja innostuivat lukemisesta. He kokivat kuvakerronnan helppona ja minä aikuisena hämmästelin samaa!

SANALUOKAT
Sopii: äidinkieli, 3. luokka
Kuvaustehtävä: Kuvaa ryhmässä yhden sanaluokan sanoja liikkeen avulla.
Katselutehtävä: 
Nimeä sanaluokka, jota näet kuvassa tehtävän.
Opettajan huomio: Oppilailla oli hauskaa ja oppimistakin tapahtui kuin huomaamatta.

TAPALUOKAT
Sopii: äidinkieli
Kuvaustehtävä:
1. Indikatiivi
– Esittele koulusi tärkeimmät paikat Z:lle. Selitä myös, mitä noissa paikoissa tehdään. (Mitä modusta käytät ja miksi?)
2. Imperatiivi
– Anna ohjeet Z:lle, miten hän selviää koulupäivästä ihmislasten kanssa. (Mitä modusta käytät ja miksi?)
– Etsi ja kuvaa koulusta löytyvät käskyt ja kiellot.
3. Konditionaali
– Pyydätte rehtorilta kohteliaasti lupaa, että Z saisi pitää aamunavauksen. Muistakaa myös perustella. (Mitä modusta käytätte ja miksi?)
– Z ihastelee kouluanne vuolain sanakääntein. Haluatte tuoda hänet takaisin todellisuuteen. Kertokaa hänelle kolme asiaa, mitä muuttaisitte koulussa? (Mitä modusta käytätte ja miksi?)
4. Potentiaali: Avaruusolion vierailusta uutisoidaan laajasti. Muuttakaaa luokasta löytyvät otsikot potentiaaliin ja esittäkää ne uutiskatsauksen muodossa videolle.
Katselutehtävä: Katselutehtävänä oli tunnistaa omalta videolta, mitä modusta on käytetty. Pelisovelluksessa vastauksen voi antaa kirjoittamalla tai valitsemalla oikeat vastaukset pudotusvalikosta. Opettajan on mahdollista antaa palautetta heti, kun videotehtävä on palautettu. Voin siis ohjata oppilaita päättelyssä. Jatkossa olisi mahtavaa käyttää oppilaiden videoita pelialustan tehtävissä. Videoita voisi käyttää myös erillisinä tunnistustehtävinä.
Opettajan huomio: Kuvaustehtävät ovat osa moduksien opettamiseen liittyvää mobiilipeliä, jossa on mahdollisuus antaa vastauksia myös videon muodossa. Taustatarinassa avaruusolio Z pitää saada selviytymään koulupäivästä ja takaisin kotiplaneetalleen. Tästä koulutuksesta olen saanut vinkkejä siihen, miten pelialustan videotehtävät voisi laatia. Oppilaiden vidoista välittyi tekemisen meininki. Pelialustalla on aiemmin ollut kuvaustehtäviä, mutta videotehtävät näyttävät tuovan enemmän eloa ryhmiin ja innokkuutta pelaamiseen. Kuvaamista ja esiintymistä ei arastella juurikaan. Olemme tosin kuvanneet paljon muutakin tämän syksyn aikana.

MIELIPITEEN ILMAISU
Sopii: äidinkieli ja kirjallisuus 8. luokka
Kuvaustehtävä: Kuvaa max. 10 sekunnin video, jossa kerrot jonkin mielipiteesi. Aloita esimerkiksi sanoilla ”Minua ottaa päähän…”
Katselutehtävä: Katso parin video ja mieti, millaisia perusteluita parisi saattaisi esittää mielipiteensä tueksi. Kerro ne ääneen parille TAI kirjoita vihkoon. Pari kertoo, osuiko jokin oikeaan.
Opettajan huomio: Perustelemisen harjoitteleminen toisen mielipiteen avulla on helpompaa kuin oman mielipiteen takana seisominen. Seuraava askel on näin ollen pienempi.

VASTAKOHDAT
Sopii: äidinkieli, 2. luokka ja ylöspäin
Kuvaustehtävä: Etsikää parin kanssa koulualueelta annetun (vaikkapa 10–15 vastakohtaparin) listan mukaisia vastakohtapareja (esim. sileä & karhea) ja kuvatkaa niistä still-kuvat.
Voitte keksiä kuvattavia vastakohtapareja myös itse. Aikaa on 30 min.
Katselutehtävä: Katsotaan toisen parin tuotokset ja näytetään omat. Yritetään tunnistaa kuvista, mikä vastakohtapari on kuvattu.
Vaihdetaan katsomispareja käytettävissä olevan ajan mukaan.

SANALUOKKALAUSE
Sopii: äidinkieli, muut kielet
Kuvaustehtävä: Jaa oppilaat 2–3 oppilaan ryhmiin.
Ohje: Keksikää lause, jossa on adjektiivi, substanttiivi ja verbi. Kuvatkaa lause yhdellä otoksella. Kesto korkeintaan 30 s.
Katselutehtävä: Katsokaa tuotokset ryhmissä kierrellen tablettien ollessa pöydillä. Katsojat arvaavat, mikä lause videossa esitetään.
Esimerkki: Poikkilaakson ala-asteen koulun oppilaat näyttävät, miten tehtävä tehdään. (Esimerkkivideo tulossa!)

JAPANILAINEN RUNO (HAIKU)
Sopii: äidinkieli, 6. luokka
Kuvaustehtävä: Ota parisi kanssa tabletti tai kännykkä ja kuvaa 30–60 sekunnin mittainen yksi otos, jossa tapahtuu jotakin ilman, että kukaan näyttelee tai tilannetta on lavastettu. Kamera ei saa liikuttaa. (Lumiére-elokuva)
Palatkaa viimeistään 15 minuutin päästä luokkaan ja poistakaa mahdolliset turhat otokset.
Katselutehtävä: Näyttäkää kuvaamanne filmi jollekin toiselle parille ja katsokaa myös heidän filminsä. Tärkeää: kuvaajat eivät saa selostaa, mitä filmissä tapahtuu, mutta katsojien tehtävä on nimetä, mikä on filmin tapahtuma.Kirjoittakaa oman tai parin filmin innoittamana haiku-runo.
Ohje haiku-runon kirjoittamiseen: Ensimmäisessä säkeessä viisi tavua ja yksi sanoista on genetiivissä, toisessa säkeessä on seitsemän tavua ja yksi sanoista on partitiivissa, kolmannessa säkeessä on jälleen viisi tavua ja yksi sanoista on nominatiivissa. Antakaa runolle lopuksi otsikko.
Opettajan huomio: Tehtävä auttaa toimimaan yhdessä parin kanssa, kertaa runon rakennetta ja perussijamuotoja. Valmis video auttaa runon ajatuksen rajaamisessa.

KIELIOPPI HALTUUN – TÄYDENNYSTEHTÄVÄ
Sopii: äidinkieli, muut kielet
Kuvaustehtävä: Oppilaat täydentävät lauseen kuvaamalla puuttuvat sanat valokuvina tai videoina. Opettaja on antanut lauseen alun. Esimerkiksi:
Pihalla on (numero + partitiivi)
Minulla ei ole (partitiivi)
Videolla voidaan sanoa ääneen lauseen alku.
Katselutehtävä: Oppilaat jakautuvat pareiksi ja näyttävät kuvatut videot toisilleen. Pari sanoo lauseen, joka on toisen kuvassa. Lopuksi lauseet kirjotetaan vihkoon.
Opettajan huomio: Voi hyödyntää esimerkiksi sijamuotojen opiskelussa.

MODUSKERTAUS
Sopii: esim. äidinkieli, 8. luokka
Kuvaustehtävä:
Sähkeuutiset POTENTIAALIA KÄYTTÄEN (30–60 s).
– Uutiset voivat olla keksittyjä tai todellisia. Myös säätiedotus voi sisältyä lähetykseen
Haastattelu KONDITIONAALISSA (noin 60 s)
– Mitä tekisit, jos heräisit aamulla ja huomaisit… sänkysi ajelehtivan merellä / kutistuneesi peukaloiseksi / muuttuneesi sisiliskoksi / ettet tietäisi, kuka olet?
Sääntöpoliisina IMPERATIIVISSA (30–60 s)
– Miten pitää toimia/ei saa toimia ruokalassa/käytävällä/kavereiden kanssa/koulutöiden suhteen/roskien lajittelussa…
Keksi sopiva katselutehtävä.
Opettajan huomio: Tämän jälkeen modus-kokeen koko luokan keskiarvo 9-

KIELEN PIIRTEET, MURTEITA JA SUKUKIELIÄ
Sopii: lukion äidinkieli
Kuvaustehtävä: Ryhmäläisillä oli tehtävänä esitellä ja opettaa toisilleen suomen kielen piirteitä sekä suomen murteita sekä sukukieliä kamerakynämenetelmän avulla. Luokka jaettiin 3-4 opiskelijan ryhmiin ja jokainen sai oman aiheen.
Opettajan huomio: Tehtävä onnistui hyvin. Opiskelijoista oli innostavaa tehdä ja myöskin katsella toisten tuotoksia. Asiat tuli esitettyä havainnollisesti ja mielenkiintoisesti.

RUOTSIN KIELI/VERBIEN OPETTELUA
Sopii: 6.-9. luokka
Kuvaustehtävä: Oppilasparille jaettiin kolme ruotsinkielistä verbiä. Verbit piti pareittain esittää ja kuvata iPadillä. Jos pari toimi nopeasti ja sai jo omat verbinsä kuvattua, sai tulla hakemaan lisää esitettäviä verbejä opettajalta.
Katselutehtävä: Kuvattuja videoita katseltiin yhdessä. Oppilaat saivat arvuutella tekijöiltä, mikä verbi on kyseessä.
Opettajan huomio: Tehtävä oli helppo toteuttaa. Oppilaille kynäkamera-tekniikka oli motivoivampi tapa opiskella verbejä.

VUOROPUHELU
Sopii: englanti, vieraat kielet
Kuvaustehtävä: Oppilasryhmä (3opp.) valitsee opettajan antamista keskusteluaiheista (tilanteista) ryhmälle mieluisimman aiheen. Ryhmät suunnittelevat valitsemansa aiheen (tilanteen) vuoropuhelut ja kuvaavat/nauhoittavat keskustelut.
Katselutehtävä: Oppilasryhmät tutustuvat ainakin yhden ryhmän tekemään tuotokseen ja kirjoittavat englanniksi vihkoon minkälaisesta tilanteesta videolla/nauhalla oli kysymys. Vastauksia vertaillaan yhdessä. Jokainen ryhmä jättää myös palautetta tuotoksen tehneelle ryhmälle. Palautteen tulee olla vain positiivista.
Opettajan huomio: Oppilaat tuottivat keskustelutilanteita innokkaasti. Esiintyminen kameran edessä oli osalle haastavaa, joten ryhmä päätyi nauhoittamaan keskustelut. Rohkeimmat uskalsivat improvisoida ja eläytyä tilanteisiin rohkeammin kuin ns. tavanomaisissa keskusteluharjoituksissa. Tuotoksia harjoiteltiin useaan kertaan, syntyi toistoja ja korva kehittyi kuulemaan. Yhtälailla toisten tuotosten katselu/kuuntelu oli jännittävää, koska niihin sisältyi tehtävä ja pääroolissa kaverit. Osalle tuotosten jakaminen oli pelottavaa, mutta kun he itse saivat valita kenelle tuotoksensa näyttävät, sujui tilanteet hienosti. Hyvän palautteen antaminen on osalle vaikeaa mutta vahvuuksien esilletuominen motivoi oppilasta käyttämään kamerakynää jatkossa rohkeammin.

VERBIT
Sopii: vieraat kielet
Kuvaustehtävä: Opiskelemme verbejä oppilaiden kanssa (esim. hyppiä, kirjoittaa, nukkua, maalata jne.). Tehtävänä on tehdä lyhyitä elokuvia näiden verbien kanssa. Oppilaat valitsevat yhden verbin kerralla, esittelevät sitä ja kertovat sen saksaksi. Katsotaan parin kanssa verbin videoita ilman ääntä ja yritetään arvata, mistä verbistä on kyse.
Katselutehtävä: Havainnoi, minkälaiset tekemiseen liittyvät verbit löytyy välitunnin aikana. Mitä lapset tekevät välitunnilla.
Opettajan huomio: Mielestäni tekemällä lyhyitä videoita verbeistä oppilaat oppivat saksan kielen verbejä paremmin.

OMAN KOULUN ESITTELY VIERAALLA KIELELLÄ
Sopii: esim. englanti, muut kielet, 3.–4. luokka
Kuvaustehtävä: Oppilaat noin 3 hengen ryhmissä.
Valitkaa koulusta jokin paikka, jonka tahdotte esitellä muille
Suunnitelkaa, mitä ja miten kerrotte paikastanne. Päättäkää, kuka kuvaa, kuka kertoo.
Videon pituus noin 1–2 min.
Selvittäkää paikkaanne liittyvää sanastoa sanakirjojen, sanakirja.orgin ym. avulla.
Kuvatkaa videonne tarvittaessa useampaan kertaan. Käyttäkää otosten välillä pause-näppäintä. Poistakaa ylimääräiset otokset.
Katselutehtävä: Ryhmittäin kierretään katsomassa kaikkien videot. Jokaisesta videosta kirjoitetaan itselle ylös yksi tai useampi fakta.

OPASTUSTEHTÄVÄ
Sopii: vieraat kielet
Kuvaustehtävä: Suunnittele parin kanssa lyhyt reitti koulun sisällä pisteestä A pisteeseen B, esim. omasta luokasta ruokalaan.
Kuvatkaa reitti. Videon kesto max. 60 s.
Katselutehtävä: Kaksi paria muodostaa 4 hengen ryhmän. Katsokaa video.
Toisella katselukerralla opastakaa reitti vieraalla kielellä, yhdessä.
Opettajan huomio: Voit soveltaa tehtävää myös uusien oppilaiden koulurakennukseen ja koulun alueeseen tutustumisessa.

SUULLINEN KONDITIONAALIHARJOITUS
Sopii: vieraat kielet
Kuvaustehtävä: Valmiiden kysymysten pohjalta tehty video tai äänitallenne. Kesto 30–50 sekuntia.
Aihealueena konditionaali: What would you do if you won three million euros?
Katselutehtävä: Käydään läpi joko parin kanssa tai opettajan kanssa henkilökohtaisesti.
Parin tehtävänä on kirjata kuulemansa konditionaalit.
Opettaja voi antaa palautetta laajemminkin.

EARTH HOUR -PÄIVÄNAVAUS (uusi)
Sopii: Tvt, alakoulusta yläkouluun
Kuvaustehtävä: Oppilaat suunnittelivat ryhmissä pieniä haastatteluja ilmastonmuutokseen ja Earth hour -kampanjaan liittyen. Tehtävä oli haastatella koulun aikuisia ja oppilaita ja lopuksi koota iMoviella kuvia ja tekstejä lisäten ilmastonmuutosaiheinen tietoiskupäivänavaus koulun muulle väelle.
Katselutehtävä: Jokaisen ryhmän tuotokset katseltiin kiertäen ryhmältä toiselle. Lopuksi valittiin jokaisesta osia yhteiseen tietoiskuun joka koottiin yhteen padiin.
Opettajan huomio: Nuoret ovat uskomattoman idearikkaita!

TUNTEITA LEIKISSÄ
Sopii: esi- ja alkuopetus
Kuvaustehtävä: Kuvaa leikkitilanteessa kolme eri tunnetilaa. Pienryhmätehtävä, videon kesto 30–60 s.
Katselutehtävä: Katsotaan video pienryhmässä ensin ilman ääntä. Mietitään, mikä tunnetila löytyy. Lopuksi katsotaan äänen kanssa ja pohditaan, muuttuuko tulkinta.
Opettajan huomio: Kuvaamisen avulla päästään lähemmäksi esitettävää tilannetta. Sitä voidaan tarkastella useamman kerran.

TURVALLINEN VAI VAARALLINEN PAIKKA KOULUSSA?
Sopii: esi- ja alkuopetus
Kuvaustehtävä: Etsikää ja videoikaa parin kanssa yksi paikka, jossa voi tapahtua onnettomuus, ja yksi paikka, joka on mielestänne turvallinen. Kertokaa videolla, miksi paikka on turvaton tai turvallinen?
Aikaa varataan 5–10 minuuttia paria kohden.
Katselutehtävä: Kootkaa pieniä ryhmiä pareista. Katsokaa parien tekemät videot ryhmissä ensin ilman ääniä ja sen jälkeen selostuksen kanssa.
Äänettömän videon katselun jälkeen miettikää, millaista vaaran paikkaa tai turvallisuuteen liittyvää asiaa oli kuvattu.
Keskustelun jälkeen katsokaa video uudelleen äänellisenä.
Opettajan huomio: Videoista voi lopuksi koota opetusvideon jälkikäyttöön esim. koulun turvallisuusviikolle.

KIUSAAMISTA VAI EI?
Sopii: KiVa-koulutunti
Kuvaustehtävä: Kiusaamista vai ei? Keksikää ja kuvatkaa lyhyt tilanne, joka on joko kiusaamista tai ei kiusaamista.
Katselutehtävä: Näyttäkää video toiselle ryhmälle ilman ääniä. Ryhmä miettii, onko tilanne heidän mielestään kiusaamista vai ei. Katsokaa video uudestaan äänien kanssa. Mitä puhe paljasti?
Opettajan huomio: Oppilaat olivat erittäin motivoituneita. Lähes kaikki pääsivät kuvaustehtävään nopeasti käsiksi – vain yhtä piti käydä erikseen opastamassa. Katselutehtävä oli kaikille mieluinen ja kaikki jaksoivat sen hyvin.

LÄHIYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS (uusi)
Sopii: yhteiskuntaoppi, 4.-6. luokka
Kuvaustehtävä: Yhteiskuntaopissa nelosten kanssa aiheena oli lähiympäristön turvallisuus. Oppilaiden läksynä oli pohtia koulurakennuksen, pihan ja koulun lähiympäristön mahdollisia vaaranpaikkoja (rappuset, pihan kiipeilytelineet, koulun lastauspiha ja koulun vieressä olevat vilkkaasti liikennöidyt kadut ja suojatiet, joita ylittäessä pitää muistaa varoa kääntyviä autoja. Tunnin alussa oppilaat suunnittelivat pienen vaaran paikasta varoittavan tietoiskun, jonka he sitten kävivät kuvaamassa.
Katselutehtävä: Tietoiskut katsottiin yhdessä luokan kanssa.
Opettajan huomio: Toimi hyvin, ja oppilaat olivat tehtävästä oikein innoissaan.

AMMATTEJA KOULUSSA
Sopii: yhteiskuntaoppi
Kuvaustehtävä: -Etsikää ja kuvatkaa koulussamme esiintyviä/kouluun liittyviä eri ammatteja. Voitte kuvata myös ammatteja, joita tarvitaan koulun ylläpitämiseen tai joita on tarvittu koulun rakentamiseen.
-Kuvatkaa 5-10 sekunnin pituisia pätkiä, joissa näytätte ja kerrotte, mikä ammatti on kyseessä (esim. tässä on tiiliseinä, jonka muurari rakensi)
-Kuvatkaa mahdollisimman monta ammattia.
-Aikaa on 15 minuuttia.
Katselutehtävä: -Katsokaa ilman ääniä jonkun toisen ryhmän/parin videot. Yrittäkää arvata, mitkä ammatit on kuvattu videoille ja kirjoittakaa ne pöydällä olevalle paperille. Katsokaa lopuksi videot äänten kanssa.
Opettajan huomio: Oppilaat eivät olleet aiemmin tehneet kamerakynätehtäviä, mutta tehtävä sujui melko jouhevasti. Oppilaat eivät kuitenkaan keksineet yksittäisissä ryhmissä kovin montaa ammattia, joita olisivat voineet kuvaamalla esittää. Ryhmät keksivät kuitenkin keskenään eri ammatteja kuin toiset – kuvattiin esim. terveydenhoitaja, siivooja, opettaja, rehtori, avustaja, teknisen työn opettaja, vahtimestari, maalari, sähköasentaja, oppilaskunnan jäsen (ei ehkä ammatti, mutta hieno oivallus sitä, että oppilaillakin erilaisia rooleja koulussa!) Katselutehtäväkin onnistui hienosti ja melkein kaikki ammatit tunnistettiin.

RUMA JA KAUNIS KOULU
Sopii: Kaiken ikäisille!
Kuvaustehtävä: Etsi parisi kanssa ruma ja kaunis asia koulusta. Ottakaa kohteesta valokuva.
Tehtävää voi varioida esim. seuraavalla tavalla: Kuvatkaa video, jossa näytätte koulusta miellyttävän ja epämiellyttävän paikan. Näyttäkää videolla, mitä paikassa tapahtuu.
Katselutehtävä: Kootkaa kahden parin ryhmiä. Katsokaa videot yhdessä. Tunnistakaa ruma ja kaunis asia. Keskustelkaa ja pohtikaa yhdessä, mitä kaunista koulussa on ja miten ruman voisi muuttaa kauniiksi.
Opettajan huomio: Voidaan aloittaa yhdessä ”Koulu kauniiksi ja siistiksi”- kampanja esim. keräämällä roska päivässä ja järjestämällä kengät ja vaatteet naulakkoon. Kuvataan vaikka viikon päästä uudestaan ja katsotaan, onko ruma muuttunut kauniiksi.

SOSIAALISET RYHMÄT KOULUYMPÄRISTÖSSÄ
Sopii: yläkoulu
Kuvaustehtävä: Miettikää parin kanssa, mitä kaikkia sosiaalisia ryhmiä koulussa kokoontuu, missä ne kokoontuvat, kuinka usein, keitä niihin kuuluu, onko kyseessä luvallinen vai luvaton ryhmä (esim. tupakoijat).
Esitelkää videolla vähintään 5 eri ryhmää havainnollistamalla ja selostaen.
Katselutehtävä: Luokassa videot katsotaan ilman selostusta.
Katsojat määrittelevät, mikä ryhmä on kyseessä: kuinka tiivis, aktiivinen, kestävä jne.

VAIKEAN TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN
Sopii: esim. ympäristöoppi
Kuvaustehtävä: Opettaja kirjoittaa erillisille lapuille kirjan kappaleen vaikeimmat lauseet, esimerkiksi sellaiset, joissa on uusia käsitteitä.
Oppilaat jaetaan pienryhmiin. Ryhmät ottavat itselleen yhden lapun.
Ryhmällä on 10 min aikaa suunnitella ja kuvata video, joka havainnollistaa lauseen sisältöä.
Katselutehtävä: Kaikki lauseet laitetaan nähtäville. Videot katsotaan yhdessä – joko koko luokan kesken tai pisteillä kiertäen. Muut oppilaat arvaavat, mitä lausetta video esittää.
Opettajan huomio: Uudet käsitteet ovat vaikeita varsinkin oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Esimerkki: Länsimäen koulun 4B-luokka opiskelee tietoa Baltian maista. (Esimerkkivideo tulossa!)

TUNNISTA KESÄPUUHAT
Sopii: ryhmäytyminen, äidinkieli
Kuvaustehtävä: Oppilaiden tehtävänä oli kuvata lyhyt ( noin 2min.) video ryhmänsä kesäkuulumisista. Oppilaat on jaettu ryhmiin, ja ryhmässä kerrottiin ensin kesäkuulumisia, joista sitten kuvataan video.
Katselutehtävä: Katselutehtävänä on tunnistaa kesäpuuhat videolta ja antaa lyhyesti mukavaa palautetta.
Opettajan huomio: Tehtävän tarkoituksena oli rohkaista lapsia kertomaan toisilleen kuulumisiaan. Ja koska kesäkuulumisvideo oli yhteisen kuulumisten tuotos, myös poistaa vertailua millainen loma kenelläkin on ollut. Tehtävä oli pieni ja helppo, ja sen tarkoitus oli tutustuttaa nopeaan kuvaamiseen. Luokkani lapset haluaisivat kuvata elokuvia. Siis pitkiä, editoitavia juttuja. Olemme kokeilleet niitäkin, mutta silti taitaa olla parempi lähteä pienemmistä kuvaustehtävistä ensin liikkeelle. Eli tarkoituksena oli tutustuttaa lapset matalan kynnyksen kuvaustehtävään. Siihen, että kuvausaika on varsin lyhyt, ja videokin on lyhyt. Eli tavallaan harjoittelimme nopeaa tuottamista ja tiivistämistä myös.

SYY–SEURAUSSUHDE
Kuvaustehtävä: Pari kuvaa max. 15 s videon jonkun tapahtuman seurauksesta. Esim. ”Naurava nainen hyppii iloissaan.”
10 min kuvausaikaa!
Katselutehtävä: Video näytetään toiselle parille. Katsojat kertovat suullisesti, millaisen videon he kuvaisivat siitä, mitä on tapahtunut ennen videon tapahtumia. Mikä on seurauksen syy?
Vaihtoehto: Katsojat kuvaavat toistensa videoihin syy-tapahtumat. Videot katsotaan yhdessä ja keskustellaan tulkintaeroista sekä syy-seuraussuhteista.

KUVA- TAI VIDEOSUUNNISTUS
Sopii: työtapa, jota voi soveltaa laajasti eri ikäryhmille ja taitotasoille
Kuvaustehtävä:
1. Valokuvaa tai videoi paikka koulusta, anna tabletti kaverille. Kaveri keksii, missä paikka on. (Hahmotus, muisti, kouluympäristöön tutustuminen)
2. Kuvatut paikkojen paikat merkitään koulun pohjakarttaan (ympäristöoppi).
3. Sanastoharjoitus kuvaamalla annettuja asioita tai paikkoja (AI, alkeet).
4. Koulun alueelta otettujen kuvien piirtäminen paperille (KU).
5. Etsitään epäkohtia koulun alueelta. Suunnitellaan ryhmissä, miten epäkohtia voisi parantaa. (AI, mielipiteen esittäminen)

YHTEENLASKUSTRATEGIOITA
Sopii: 3. luokka
Kuvaustehtävä: Parin kanssa. Valitse kaksi kaksinumeroista lukua, joiden yhteenlaskusta tulee kymppiylitys.
Näytä ja selitä kymppijonojen ja ykkösruutujen avulla, miten lasket summan.
Kuvaa selotus yhdellä max. 1 min otoksella.
Katselutehtävä: Vaihda toisen ryhmän kanssa kuvauslaitetta. Katso ilman ääntä ja kirjaa lapulle, mikä lasku on kyseessä.
Katso video uudestaan äänen kanssa.
Opettajan huomio: Tehtävässä kielennetään matematiikkaa ja kehitetään ajattelustrategioita.

MATEMATIIKAN SANALLISET TEHTÄVÄT
Kuvaustehtävä: Kuvatkaa parin kanssa video, jossa havainnollistetaan matematiikan sanallinen tehtävä. Aikaa on yksi oppitunti sekä videon kuvaamiseen, mahdolliseen editointiin että siirtoon pedanettiin. Tehtävän ratkaisua ei näytetä videolla. Ei haittaa, vaikket itse osaisi ratkaista tehtävää.
Katselutehtävä: Näyttäkää videonne toiselle parille ja yrittäkää ratkaista heidän tehtävänsä.
Kotitehtävänä on katsoa ja yrittää ratkaista annettu määrä tehtäviä.
Opettajan huomio: Sanallisen tehtävän ratkaiseminen avautuu paremmin ratkaistavaksi, kun se kuvataan vaiheittain. Sen voi myös katsoa useaan kertaan ja osina.

MATEMAATTISET LAUSEET
Sopii: lukion lyhyt matematiikka
Kuvaustehtävä:Ryhmät saivat tehtäväksi selittää ”matemaattinen analyysi” -kurssiin liittyviä lauseita mykkäelokuvan keinoin. Mm. Polynomien yhteenlasku, Polynomien kertolasku, ensimmäisen asteen funktion nollakohdat jne.
Katselutehtävä: Katsojien piti tunnistaa kymmenen lauseen joukosta jokaiseen videoon sopiva.
Opettajan huomio: Tehtävä onnistui hyvin. Katsojat keskittyivät videoihin ja vaikka arvaaminen oli melko helppoa, jotkin lauseista (käsitteistä) vaativat pitkän pohdinnan mutta onnistuivat lopulta. Muutama opiskelija mainitsi palautteessa että oli kiva kun ei tarvinnut puhua videolla.

JÄNNITETTÄ ELÄMÄÄN -NÄYTTELYSSÄ (uusi)
Sopii: matematiikka, fysiikka, 4-6. luokka
Kuvaustehtävä: Helsingin observatoriossa Jännitettä elämään -näyttelyssä:
Havainnollista ja selosta liike-energian muuttuminen sähköksi.
Havainnollista ja selosta vuosi, kuukausi, vuorokausi.
Havainnollista ja selosta auringonpimennys.
Havainnollista ja selosta, mikä vaikuttaa vuorokaudenaikojen vaihtumiseen maapallolla.
Havainnollista ja selosta, mikä vaikuttaa vuodenaikojen vaihtumiseen maapallolla.
Havainnollista ja selosta, mitä tarkoittaa keskinopeus kuinka lasket keskinopeuden cm/s tai m/s.
Havainnollista ja selosta, kuinka mittaat mutkaisen, epäsäännöllisen kuvion viivan pituuden.
Havainnollista ja selosta ml, cl, dl ja l suhteessa toisiinsa. Käytä apuna oheisia mittausvälineitä.
Katselutehtävä: Kuinka onnistuin kuvaamaan ja selostamaan annetun ilmiön? Tuliko videolla esille aiheen tärkeimmät asiat vai jäikö jotain puuttumaan? Mikä toimi, mitä olisi voinut tehdä toisin?
Opettajan huomio:
Tehtävät olivat erittäin oiva tapa aktivoida ja lisätä toiminnallisuutta sekä havainnollistaa opittua. Erityisoppilaat, joille kirjoittaminen ja puhuminenkin on usein vaikeaa, videointi oli motivoiva ja innostava tapa pohtia ja ratkaista ongelmia.

VUOROVAIKUTUS
Sopii: fysiikka, 8. luokka
Kuvaustehtävä: Oppilaat kuvasivat iPadin kameralla vuorovaikutustilanteita opettajalta saadun ohjeen mukaan (esim. magneetti ja teräskuula, putoava pallo, hiuksiin hangattu ilmapallo). Aikaa oli viisi minuuttia.
Katselutehtävä: iPadit jätettiin pulpeteille ja ne numeroitiin pelikorteilla 1-8. Oppilaat kiersivät katsomassa videonpätkät ilman ääntä ja luokittelivat videot vuorovaikutuslajien mukaan (etävv, kosketusvv sekÄ gravitaatiovv, sähköinen vv ja magneettinen vv)
Opettajan huomio: Tehtävä oli kuvauksineen ja katseluineen nopeasti toteutettu. Motivoivampi lähestymistapa kuin open demo. Jäi oppilaille mieleen, tekivät keskittyneesti.

PALOTURVALLISUUS
Sopii: fysiikka, kemia, 6. luokka
Kuvaustehtävä:
a. Parityöskentely: Tehtävänä etsiä koulun tiloista paloturvallisuuteen liittyviä asioita ja esineitä.
b. Tehtävänä kuvata video, jossa parin kanssa yhdessä kuvataan ja selostetaan hätäpoistuminen jostakin koulun tilasta.
Katselutehtävä:
1. Parit näyttävät toisilleen kuvaamansa kohteet, ja ne kirjoitetaan vihkoon. Sen jälkeen kaikki löytyneet asiat kootaan taululle, josta kukin täydentää omaa luetteloaan.
2. Tehtävänä näyttää video toiselle parille. Tunnistatteko reitin? Auttaako video hahmottamaan tietä ulos? Tämän jälkeen parit yhdessä kulkevat reitin ulos rakennuksesta.
Opettajan huomio: Työskentely motivoi kaikkia oppilaita. Myös ne oppilaat, jotka helposti vetäytyvät luokkatilanteissa, olivat täysillä mukana! Tehtävät haastoivat oppilaita tuottamaan ja kiinnostus toisen parin työhön oli huomattavaa.

PALAMISEN PERUSEDELLYTYKSET
Sopii: fysiikka, kemia
Kuvaustehtävä: Oppilaat työskentelivät kuudessa ryhmässä, jokaisella ryhmällä oma koe. Ryhmä suoritti kokeen, jonka avulla oli oivallettavissa jokin tai useampi palamisen perusedellytys. Kokeen jälkeen raportointi tapahtui videoiden. Ryhmät jakoivat videolinkin koulullamme käytössä olevassa oppimisympäristössä.
Katselutehtävä: Jokainen oppilas tutustui itsenäisesti videoihin ensin ilman ääntä. Tavoitteena oli löytää jokaisesta videosta palamisen perusedellytyksiä. Sen jälkeen katsoimme lyhyet videot vielä yhdessä, jolloin havaittiin, että vaikka tehtävässä varsinaisesti olikin pyritty löytämään yksi palamisen perusedellytys, pystyi useimmista videosta havaitsemaan kaikki kolme perusedellytystä.
Opettajan huomio: Tehtävä onnistui hyvin, koska Kamerakynä -kurssin avulla oivalsin ajankäytön rajaamisen merkityksen. Nyt saimme oppitunnin aikana kokeet ja raportoinnin näppärästi oppilaiden oppimista tukien suoritettua.

FYSIKAALINEN VUOROVAIKUTUS
Sopii: fysiikka 9. luokka
Kuvaustehtävä: Osa 1: Tutki magneettista vuorovaikutusta magneettien ja vierivien kuulien kanssa. Kuvaa n. 30 sekunnin video ja selosta samalla, mitä tehtävässä tapahtuu.
Katselutehtävä: Ryhmä näyttää videon muille ilman ääntä. Muut selostavat tapahtuman. Sen jälkeen näytetään video muille omalla selostuksella.
Opettajan huomio: Ensimmäisen tehtävän jälkeen valitaan uusi aihe: kosketusvuorovaikutus, etävuorovaikutus tai kitka. Toimintaohjeet ovat samat.

ALKUAINE KOTONA
Sopii: kemia
Kuvaustehtävä: Kuvaa noin 20 s video kotoa löytyvästä alkuaineesta.
Esittele esine ja sen käyttötarkoitus.
Kerro videolla, miten sen ominaisuudet ilmenevät käyttökohteessa.
Katselutehtävä: Katsotaan ryhmissä. Mietitään, mitä muuta alkuainetta esineessä olisi voinut käyttää.

LÄÄKEKAAPIN TARVIKKEET (uusi)
Sopii: ympäristöoppi: terveys, turvallisuus ja ensiapu, 4. luokka
Kuvaustehtävä: 3-4 oppilaan ryhmät selittivät lyhyissä videoissa muutaman lääkekaapin tarvikkeen käyttötarkoituksen ( laastari, sakset, haavojen puhdistusaine, särkylääke, sidetarpeet, pinsetit, kyypakkaus, kuumemittari).
Katselutehtävä: Katselimme yhdessä videot ja keskustelimme lääkekaapin tarvikkeista.
Opettajan huomio: Oppiminen edistyi mukavasti kamerakynätehtävän avulla.

IHMISKEHON TOIMINTAA
Sopii: ympäristöoppi, ihminen, 2.-6. luokat
Kuvaustehtävä: Kertasimme ihmisjaksoa. Oppilaat piirsivät kehon, johon ruuansulatukseen liittyvät osat, sydämen, keuhkot ja aisteihin liittyvät asiat. Piirtämisen jälkeen selostettiin kuvan avulla eri toiminnot.
Katselutehtävä: Oppilaat katsoivat itse kuvauksensa ja näyttivät niitä myös toisille ryhmille.
Opettajan huomio: Tehtävä oli oppilaita innostava. Kokeeseen tulevat asiat kertautuivat mukavalla tavalla. Samat asiat tuli esille monta kertaa hieman eri näkökulmasta.

PUUN OSAT
Sopii: ympäristöoppi, 4. luokka
Kuvaustehtävä: Puun osat kuvattiin ja selostettiin, mitä osaa milloinkin kuvattiin. (latva, runko, oksa, lehdet tai neulaset ja tyvi)
Katselutehtävä: Muut ryhmät kertoivat, mitä puun osaa tarkoitettiin.
Opettajan huomio: Tehtävä sujui, joskin vaati erittäin tarkan ohjeistuksen, miten tehtävä tehdään. Ensimmäisellä kerralla kaksi ryhmää vain uutisten tapaan luki puun osat, mutta ei kuvannut kohdetta. Toisella kuvauskerralla jo onnistui kuvaaminen ja selostus yhtä aikaa.

RETKI JOEN RANTAAN
Sopii: ympäristöoppi, 3. luokka
Kuvaustehtävä: Tavoitteena tutustua rannan kasveihin.
Oppilaat tarkkailivat rannan kasveja. Myös vedessä kasvavia kasveja piti havainnoida. Oppilaat ottivat lyhyitä videoita minuutin ajan kasveista, jotka viihtyvät veden äärellä. Samalla kun kuvasi, piti kertoa, miten kasvi oli sopeutunut vedessä tai rannalla elämiseen. Kasvin voi halutessaan nimetä.
Katselutehtävä: Kuvauksen jälkeen oppilaat näyttivät videon parille, joka katsoi videon ensin ilman ääntä ja kertoi, mitä näki. Lopuksi pari katsoi videon äänen kanssa.
Opettajan huomio: Kuvaustehtävä auttoi suuntaamaan tarkkaavaisuuden kasveihin. Tarkkaavaisuus myös pysyi kasveissa, kun piti katsoa kaverinkin video. Kuvaaminen tableteilla innosti oppilaita. Katsoin itse videoita jälkikäteen. Oli mielenkiintoista nähdä, mihin oppilaat olivat kiinnittäneet huomionsa ja kuulla heidän selostuksensa. Tämän tehtävän avulla voi kehittää oppimaan oppimisen taitoja, kuten oman toiminnan suunnittelua, luokittelua tai tarkkojen havaintojen tekemistä ja niiden avulla päättelyä.

TUNNISTA KOLME KASVIA
Sopii: ympäristöoppi/biologia
Kuvaustehtävä: Tehtävänä kolmannella luokalla oli tunnistaa kolme kasvia. Jokaista kuvataan 10 sekuntia, jonka aikana parista toinen sanoo jotain kasviin liittyvää (faktaa), joka voisi toimia myös vihjeenä tunnistamiseen.
Katselutehtävä: Kuvauksen jälkeen pidetään kasvibaari, jossa työparit kyselevät toisiltaan: Mikä kasvi?
Opettajan huomio: Tehtävä oli hyvin rajattu. Tuntui että oppitunnin jälkeen aika moni tunsi uusia kasveja. Opittiin myös katsomaan luonnossa, tekemään tarkkoja havaintoja.

SYKSYN MERKKEJÄ
Sopii: ympäristöoppi
Kuvaustehtävä: Etsi ja kuvaa ilman selostusta yhdellä otoksella mahdollisimman monta syksyn merkkiä luonnossa. Valmis video max. pituus 20 s. Aikaa työskentelyyn 10 min.
Katselutehtävä: Vaihda laitetta toisen ryhmän kanssa. Mieti, mitä syksyn merkkejä on kuvattu. Kirjoita taululle, mitä löysitte. Älä kuitenkaan kirjoita jo mainittua asiaa.
Opettajan huomio: Opitaan havainnoimaan syksyistä luontoa ja viestimään omista havainnoista.

BIOLOGIASUUNNISTUS
Sopii: ympäristöoppi 4.–6.luokka
Kuvaustehtävä: Oppilaille on jaettu suunnistuskartta, johon on merkitty rasteja. He ovat ottaneet myös puhelimella kuvan tehtävälistasta, jossa kerrotaan, millainen kuvaustehtävä milläkin rastilla tulee suorittaa.
Esimerkkitehtävä: Suunnista 1. rastille parisi kanssa. Kuvaa max 30 sekunnin video. Videolla pitää näkyä karttaan merkattu kivi sekä käsi, jonka päällä on rauduskoivunlehti. Kertokaa lyhyesti ääneen, miten sen tunnistaa.
Katselutehtävä: Näyttäkää videot toiselle parille. Verratkaa, ovatko paikat maastossa samoja/oikeita. Onko löytyneissä lajeissa eroja? Näyttääkö rauduskoivunlehti eri videoilla samalta?
Opettajan huomio: Kiireisen opettajan ei tarvitse välttämättä viedä rasteja etukäteen maastoon, jos suunnistusmaasto on tuttu.

HAVAINTOJA MERESTÄ
Sopii: ympäristöoppi
Kuvaustehtävä: Mitä meri antaa meille? (koulu meren äärellä) Tehtävänä etsiä semmoista, mitä muut eivät ehkä ajattele.
Katselutehtävä: Katsotaan video, luodaan sanalista havaituista asioista, keskustellaan minkä tunteen herättää.
Opettajan huomio: Oppilaat voivat aistia, mitä muut ovat miettineet kuvatessaan.

RETKI ELÄINMUSEOON
Sopii: luonto- ja ympäristötieto, äidinkieli
Kuvaustehtävä: Ennen retkeä eläinmuseoon tehtiin mindmap ennakkotiedoista ja lista kysymyksistä, joihin halutaan tietoa. Ryhmä jaettiin 4-5 oppilaan ryhmiin. Kukin ryhmä teki tabletilla noin 20 sekunnin kuvaustehtävän/oppilas kutakin ryhmän jäsentä kiinnostavista asioista, jonka halusi dokumentoida. Retken jälkeen ryhmät kokosivat elokuvatyökalulla videopätkät yhteen ja opettajan kanssa äänittivät selostuksen videon taustalle.
Katselutehtävä: Videot katsottiin luokan kanssa yhdessä opetusmateriaalina. Esiteltiin myös luokan vanhemmille koulun avointen ovien päivänä.
Opettajan huomio: Onnistunut kokeilu. Retken kokemuksia voitiin käydä läpi koulussa ja ryhmien töiden sisällöt olivat erilaisia. Työskentelytapa vahvisti oppilaiden omien kokemusten näkyvyyttä oppimisprosessissa.

LAJINTUNTEMUS – TUNNISTA PUU
Sopii: ympäristöoppi
Kuvaustehtävä: Kuvatkaa lyhyet videot, joissa esittelette yhden havu- ja yhden lehtipuun. Kertokaa videossanne tunnistettavasti puun tuntomerkeistä (3 asiaa), mainitsematta kuitenkaan puun nimeä.
Katselutehtävä: Tunnistatteko videoiden puut?

LUONTODOKUMENTTI: ELÄINTEN SOPEUTUMINEN TALVEEN
Sopii: ympäristöoppi
Kuvaustehtävä: Oppilaat 3-4 hengen ryhmissä.
Ryhmittäin tutustutaan yhteen suomalaiseen eläimeen: miten se on sopeutunut talveen?
Keskustellaan yhdessä: Mikä ja minkätyyppinen on luontodokumentti Mahdollisesti yhteisesti katsotaan pätkä luontodokumenttia.
Suunnitellaan ja kuvataan luontodokumentti eläimen sopeutumisesta talveen. Oppilaiden kanssa sovitaan yhdessä kriteerit työlle.
Työskentely omaan tahtiin: tiedonhaku, kuvakäsikirjoitus, kuvauspaikkojen suunnittelu, kuvaaminen + mahdollinen editointi.

ITÄMERI-LAUTAPELI
Sopii: esim. ilmiöjakso
Kuvaustehtävä: Ryhmässä rakennetaan lautapeli, jossa lautapelin pelialustana toimii jonkin Pohjoismaan karttapohja. Peli rakennetaan Afrikan tähti -pelin tapaan. Lautapeliin liitetään videoita, johon tehdään myös kysymyskortit. Esim: oppilas kuvaa videon Ruotsin säästä ja pelaaja nostaa kysymyskortin, joka liittyy kyseiseen videoon. Pelissä pääsee etenemään, jos vastaa oikein. Lautapelin ohjeet myös videoidaan.
Katselutehtävä: Muut ryhmät pelaavat lautapeliä ja testaavat toimiiko se.

SIENIEN TUNNISTUS
Sopii: biologia, 7.-8. luokka
Kuvaustehtävä: Oppilaille opetettiin sieniryhmien erottelevat tuntomerkit ja ruuanvalmistuksessa huomoitavat esikäsittelyt: tatit, rouskut, haperot, vahverot, orakkaat, käävät. He saivat myös mukaan metsään paperilla tuntomerkit.
Kuvaustehtävä: Ottakaa kuva sienestä luokan whatsupiin ja merkitkää kuvaan sieniryhmä sekä perustelu miksi ko. sieni kuuluu tähän ryhmään. Sienen voi/saa myös kerätä mukaan.
Katselutehtävä: Open luona esittelette sienet ja tiedot. Ope pisteyttää 5 sientä näin: oikea ryhmä ja perustelut 1p oikeat esikäsittelytiedot (ryöppäys, ei tarvitse mitään, myrkyllinen) 1p. 10p =10, 9p =9 jne.
Nopeudesta voi antaa lisäpisteen kovasti kilpailuhenkisille porukoille. Hienoista kuvista voi myös antaa pisteitä esim. miten hyvin tuntomerkit näkyvät kuvassa.
Opettajan huomio: Missään tapauksessa ei kannata näyttää värillisiä sienikuvia opetusvaiheessa. Vain mustavalkoiset kaavakuvat, joissa sieniryhmien tuntomerkit korostuvat.
Värilliset kuvat johtavat oppilaat etsimään sienet vain värin perusteella ja tärkeämmät tuntomerkit (heltat, pillit, orat esim.) jäävät helposti huomiotta.

METSÄTYYPPIEN LAJISTON KERTAUS
Sopii: biologia
Kuvaustehtävä: Oppilaat kuvaavat maastossa n. minuutin videon esim. tuoreessa kangasmetsässä. Videossa tulee näkyä alueen lajistoa läheltä ja kaukaa.
Katselutehtävä: Katsotaan toisten ryhmien videoita ja tunnistetaan videossa näkyvää lajistoa.
Mikäli on mahdollista löytää samalta alueelta useampaa päämetsätyyppiä, ryhmille voidaan jakaa eri metsätyypit, ja katselutehtävässä voidaan ensin tunnistaa videoissa näkyvät metsätyypit.

PÄÄSIÄISAJAN TAPAHTUMAT (uusi)
Sopii: ortodoksiuskonto, 3.-6. luokka
Kuvaustehtävä: ”Kertokaa minä-muodossa videolle pääsiäsiajan tapahtumat.” Jokaisella oppilaalla oli oma rooli (Jeesus, Lasarus, maaherra, kansalainen).
Katselutehtävä: Katsoimme videot yhdessä, koska ryhmä on pieni.
Opettajan huomio: Joillekin tehtävänanto oli alkuun haastava ja oppikirjan Raamattuun pohjautuvaa tekstiä oli vaikea muuttaa minä-muotoon. Avustuksella kaikki saivat tehtävän suoritettua ja muutamasta videosta tuli kerrassaan loistava.

VIDEOBLOGI ETIIKASTA
Sopii: uskonto, ET, filosofia
Kuvaustehtävä: Etiikan suullinen esitelmä/alustus on mahdollista toteuttaa omalla mobiililaitteella vlogina.
Oppilaat valitsevat jonkin eettisen ongelman/teeman ja esittelevät aiheeseen liittyvät perustiedot sekä erilaiset näkökulmat ja argumentit.
Opettajan huomio: Videoblogi toimi hyvin eriyttämisen keinona oppilaalle, jolle esiintyminen luokassa oli vaikeaa. Vapaa-ajalta tuttu genre motivoi.

LAUPIAS SAMARIALAINEN
Sopii: uskonto/ET (ystävällisyys, kultainen sääntö)
Kuvaustehtävä: Oppilaat kuvaavat videon, jossa aiheena on ”Mitä olisin voinut tehdä toisin?” (Esim. Joku pudottaa kirjat käytävällä ja ohimenevä ihminen ei auta.)
Katselutehtävä: Katsotaan videot läpi yhdessä ja keskustellaan ”Mitä olisin voinut tehdä toisin?”
Bonuskotitehtävä: Kuvaa kotona joku hyvä teko.
Opettajan huomio: Eräs oppilaista soitti mummolleen ilahduttaakseen häntä.

TUNTEET TUTUIKSI
Kuvaustehtävä: Kysy viideltä vastaantulijalta: Onko hetki aikaa?
Jos saat luvan, kysy: Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa elämässäsi juuri nyt?
Kuvatkaa koko tilanne. Kertokaa, että videoita ei esitetä julkisesti.
Katselutehtävä: Miettikää, miten kuvattava reagoi ensimmäiseen tiedusteluun.
Mitä tunteita se herätti?
Miten luulette, että tunnetila vaikutti hänen vastauksiinsa?
Mitä haluaisitte sanoa hänelle?

ELÄMÄNKAARI 1700-LUVUN SUOMESSA (uusi)
Oppiaine tai aihe: historia
Soveltuvuus: alakoulu
Kuvaustehtävän tehtävänanto: Kuvaa opettajan määrittelemä ihmisen elämänkaareen liittyvä tapahtuma (ei ääntä).
Katselutehtävän tehtävänanto: Mistä ihmisen elämänkaareen liittyvästä tapahtumasta/asiasta on kyse?
Opettajan pedagoginen huomio:
-Kokeessa oli esseekysymys aiheesta ja kaikki oppilaat muistivat erinomaisesti elämänkaareen liittyvät tapahtumat, jotka käytiin läpi em. tehtävän avulla.
-Oppilaat kokivat työskentelytavan mieleiseksi ja toivoivat vastaavia tehtäviä lisää.
-Yhden oppitunnin (45min) aikana tosiaankin ehdimme tarkistaa aiemman läksyn, käydä uuden asian läpi ja tehdä uuteen opittuun liittyvän em. kamerakynätehtävän.

VIDEOBLOGI HISTORIASTA
Sopii: historia, eri luokka-asteet
Kuvaustehtävä: Videobloggaus 2–3 oppilaan ryhmissä: Antiikin Kreikan ihmisten arkipäivää.
Oppilaat opiskelevat ensin Aleksanteri Suuresta ja antiikin Ateenan arkipäivästä.
Tämän jälkeen he käyttävät oppimaansa tekemällä pienen puhe-esityksen, jossa yksi tai kaksi oppilasta eläytyvät antiikin ajan ihmisiksi ja pitävät vlogia, jossa he kertovat omasta arjestaan. Esim: ”Voi, voi kun tuo Aleksanteri lähti sotaan ja täällä minä vain kannan vettä kaivosta.” Yksi kuvaa.
Katselutehtävä: Mitkä vlogin tiedot oli poimittu oppikirjasta? Mistä kohdasta? Kerro yksi positiivinen huomio vlogista.
Esimerkki: Ruusuvuoren koulun 6C-luokka perehtyy Antiikin Rooman arkeen. (Esimerkkivideo tulossa!)

VALO JA VARJO
Sopii: ympäristöoppi, kuvataide
Kuvaustehtävä: Tehkää max. 30 s kestävä video, jossa kuvaatte valoa ja varjoa. Älkää puhuko videossa.
Katselutehtävä: Selittäkää, miten varjo syntyy katsomassanne videossa.

MITÄ TAPAHTUU JUURI NYT? (uusi)
Sopii: kuvataide, 6. luokka
Kuvaustehtävä: ”Mitä tapahtuu juuri nyt”” – kuvaustehtävä sisätilassa.
Katselutehtävä: Positiivinen kommentointi aiheen valinnasta ja kuvaustilanteen luonnollisuudesta.
Opettajan huomio: Tehtävä 6.-luokkalaisilla kuvistunnilla onnistui hyvin, teimme sen aika kopioituna kurssin pohjalta.

ARKKITEHTUURIN VUOSIKYMMENET
Sopii: kuvataide
Kuvaustehtävä: Kuvaa valitsemaltasi vuosikymmeneltä arkkitehtuurin erityispiirteitä lähiympäristöstäsi.
Selosta videolle tarkoittamiasi erityispiirteitä sanomatta kuitenkaan vuosikymmentä.
Kesto max 1 min.
Katselutehtävä: Video katsotaan ensin ilman ääntä ja yritetään nähdä kuvaajan tarkoittamat erityispiirteet.
Video katsotaan äänen kanssa ja yritetään päätellä vuosikymmen.

LOPPUTYÖN DOKUMENTOINTI
Sopii: esim. kuvataide, äidinkieli
Kuvaustehtävä: Esittele kurssin tuotos, lopputyö tai teos 30–60 sekunnin videolla.
Selosta videolla, kuka olet, mitä olet tehnyt ja miten teos on syntynyt.
Kerro teoksesta ja arvioi tekemääsi.
Video jää koululle dokumentiksi oppilastöistä ja oppilas oppii sanallistamaan visuaalisen teoksen, kiteyttämään oleellisen.
Videoita voidaan katsoa yhdessä tai näyttää tuleville ryhmille tehtävänannon/-alustuksen yhteydessä. Video voidaan liittää mahdolliseen aineen omaan, koulun yhteiseen blogiin tai arkistoon.

TUNNISTA SOITIN
Sopii: musiikki
Kuvaustehtävä: Pareittain kuvattuna oppilaat esittivät soittavansa soitinta.
Katselutehtävä: Oikea soittoasento, soittimen oikea koko – arvaa soitin.
Opettajan huomio: Pienten oppilaiden kanssa tehtävä ja tunnistaminen sujui mukavasti. Tunnistivat mainiosti kaikki tuntemansa soittimet, siis noin kaksi.

RYTMITEHTÄVÄ
Sopii: musiikki
Kuvaustehtävä: Rytmisoittimen soittaminen omalla rytmillä.
Katselutehtävä: Ota kiinni samasta rytmistä, ääni päälle -> tarkistus.
Opettajan huomio: Rytmitehtävä sujui mainiosti 4.-luokkalaisilla ja oli heistä kiinnostava.

SOITTIMEN ESITTELY
Sopii: musiikki, 1. luokka
Kuvaustehtävä: Oppilailla on edessään esim. rytmisoittimia. Tuttuja ja tuntemattomia.
Pari valitsee soittimen ja kuvaa sen ominaisuuksia ja ääntä. Videolla kerrotaan myös soittimen nimi.
Katselutehtävä: Parit esittelevät omat videonsa ja opettavat näin soittimet toisilleen.

RYTMIKOODAUSTA
Sopii: musiikki, tehtävä sopii rytmittelyä ja rytmien kirjoittamista jo harjoitelleille oppilaille.
Kuvaustehtävä: Paritehtävä. Kesto 10 min.
Suunittelu: Keksikää yhdessä yhden tahdin kestävä rytmi, tahtilaji 4/4. Kirjoittakaa rytminne muistiin.
Videointi: Laskekaa eteen tyhjä tahti. Taputtakaa / soittakaa (rytmisoittimella, kynällä, kehonsoittimilla tms.) keksimänne rytmi. Toinen kuvaa, toinen rytmittelee.
Katselutehtävä: Toinen pari katsoo videon.
Kuunnelkaa rytmi ja toistakaa se taputtamalla. Kirjoittakaa rytmi paperille.

SUUNNISTUSTEHTÄVÄ
Sopii: liikunta, suunnistus
Kuvaustehtävä: Vie parin kanssa kuvakortti johonkin kohteeseen koulun lähialueella. Kuvatkaa kortin ympäristöstä lyhyt video.
Katselutehtävä: Antakaa oma laitteenne toiselle parille, joka katsoo videon ja sen perustella hakee kortin pois.
Opettajan huomio: Oppilaat työskentelivät ja toimivat innostuneesti parinsa kanssa. Oppilaat ehtivät käydä usealla kuvakorttirastilla oppitunnin aikana.

TEMPPURATA
Sopii: liikunta/ryhmäyttäminen, 1.–6. luokka
Kuvaustehtävä:
Lapset jaetaan n. 4 hengen ryhmiin
Ryhmät ideoivat itse toimintapisteen ja rakentavat sen.
Ryhmä kuvaa, mitä pisteellä tehdään.
Katselutehtävä: Ryhmät kiertävät eri pisteillä, katsovat tabletilta tehtävänannon ja seuraavat perässä.
Opettajan huomio: Toimii hyvin esim. eskareiden kouluun tutustumisen avuksi, kummitoimintaan, uuden luokan ryhmäyttämiseen, eri luokka-asteiden yhteistyöhön…
Esimerkki: Poikkilaakson ala-asteen koulun oppilaat rakentavat ketteryysratoja. (Esimerkkivideo tulossa!)

KORIPALLOPISTE
Sopii: liikunta
Kuvaustehtävä: Jaa oppilaat ryhmiin ja anna liikuntasalista jokaiselle ryhmälle oma piste.
Ohje: Suunnittele omalle pisteelle jokin koripalloon liittyvä harjoitus. Kuvatkaa se ja katsokaa selviääkö kuvasta harjoituksen tarkoitus. Kuvatkaa tarvittaessa uudestaan. Jätä tabletti pisteelle ja ruudulle auki oikea video.
Katselutehtävä: Ryhmät kiertävät kaikki pisteet ja tekevät harjoitukset ohjeen mukaan.

MONIPUOLISEKSI LIIKKUMALLA
Sopii: terveystieto/liikunta
Kuvaustehtävä:
Valitkaa pari ja suunnitelkaa, miten harjoitatte yhtä seuraavista liikuntalajeista: voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus (notkeus) ja taitavuus.
Valitkaa sopiva paikka liikkumiseen ja kuvatkaa 5-30 sekunnin video, jossa selostatte liikkeen.
Katselutehtävä: Videot jaetaan yhteiseen oppimisympäristöön (esim. Classroom, Padlet…) ja katsotaan yhdessä. Myöhemmin käytettään suoritusten toimipisteissä liikettä ohjaavina videoina.

TERVEYSTIEDON KESKEISET KÄSITTEET
Sopii: lukio, terveystieto
Kuvaustehtävä: Kuvattiin itseä selittämässä omin sanoin tiettyjä terveystiedon keskeisiä käsitteitä.
Katselutehtävä: Näytettiin kuvattua materiaalia parille, ilman että pari tiesi, mitä käsitettä ollaan selittämässä. Parin piti arvata, mikä käsite oli kyseessä.
Opettajan huomio: Tehtävä onnistui hyvin, ja opiskelijat löysivät selitettävät ydinkohdat melko vaivattomasti. Opiskelijoiden mielestä käsitteiden oppiminen oli mielekästä, ja helpompaa kuin kirjallisuudesta lukemisen avulla olisi ollut.

MINÄ-VIESTINTÄ
Sopii: terveystieto
Kuvaustehtävä: Oppilaan kirjassa ollut kirjoitustehtävä korvattiin kamerakynätehtävällä. Ideana oli valita kolmesta lähtötilanteesta hyvä tapa viestiä minä-viestillä; miten asia saadaan kaikkia tyydyttävään lopputulokseen kohteliaasti? Lähtötilanteenteet olivat töniminen ulkona, rahan lainaaminen oppilaalle, joka ei ole maksanut edellistä velkaa pois sekä innokkaalle teknologiakauppiaalle/esittelijälle kieltäytyminen.
Katselutehtävä: Katsoimme ryhmien videot ja kiinnitimme huomion minä-viestin käyttöön puheessa, millaisia perusteita eri ryhmät olivat keksineet jämäkälle käytökselleen.
Opettajan huomio: Idea ja juttu oli 8lk oppilaille uusi, ensimmäisen kerran tekivät näitä. (innokkaana tekivät tehtävää) Tehtävän jälkeen pojat toivoivat samankaltaista juttua uudestaan, eli voittaja fiilis!

RAVITSEMUSTOTTUMUSTEN ARVIOINTI
Sopii: terveystieto
Kuvaustehtävä: Esitellään videolla omia ravitsemustottumuksia.
Katsomistehtävä: Katsojan tehtävänä arvioida tottumusten terveellisyyttä ja keksiä kehitysehdotuksia.

ENSIAPU
Sopii: esim. terveystieto
Kuvaustehtävä:
Mene www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet -sivulle ja valitse valikosta yksi ensiaputilanne.
Kuvaa max. 20 sekunnin video ensiavun antamisesta. Videolla ei saa puhua.
Katselutehtävä:
Mitä on sattunut?
Mikä on tärkeintä muistaa kyseisessä ensiaputilanteessa?

ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT (uusi)
Sopii: kotitalous, 7.-9. luokka
Kuvaustehtävä: 1.Tutustu elintarvikepakkausten pakkausmerkintöihin esillä olevien pakkausten ja nettilähteiden avulla.
2.Suunnittele video otsikolla ”Pakkausmerkinnät auttavat kuluttajaa”. Videon pituus on 1-2 minuuttia. Aikaa suunnitteluun ja kuvaamiseen on n. 10 minuuttia.
3. Näytä video toisille ryhmille ja opettajalle.
Katselutehtävä: Katselijat miettivät, miten video perustelee väitettä. Kootaan yhteen vastaukset.
Opettajan huomio: Oppilaat lähtivät hyvin mukaan kokeiluun. Videoissa käytettiin ääntä ja ”tekstitystä” paperille kirjoitettuna.

MITEN SILITÄT PUUVILLAVAATTEEN
Sopii: kotitalous, käsityö
Kuvaustehtävä:
Tehtävän suorittamiseen tavitaan vähintään kaksi henkilöä.
Valitse yksi puuvillavaate ja etsi siitä hoito-ohjemerkki. Selvitä merkistä, miten vaate tulee silittää.
Opettele silitysraudan käyttö.
Kuvaa silittämisen eri vaiheet hoito-ohjemerkin lukemisesta siihen, kun vaate on valmis käytettäväksi.
Videossa ei puhuta.
Katselutehtävä: Katsoja kertoo omin sanoin, miten puuvillavaate silitetään.

PYYKINPESU
Sopii: kotitalous
Kuvaustehtävä: Oppilaiden tehtävänä on kuvata 1 min 30 s kestävä video pyykinpesusta. Videolla tulee näkyä:
Millaisia pyykinpesuaineita kotona on.
Mitä pyykkiä oppilas pesukoneessa pesee.
Minkä pesuohjelman hän valitsi.
Miten puhdas pyykki kuivataan.
Mitä oppilas tekee kuivalle ja puhtaalle pyykille.
Kuvaamisessa apuna voi käyttää perheenjäsentä tai ystävää.